8

Binibining Pilipinas 2018 headshots

Marie Sherry Ann Quintana Tormes