Phạm Thị Hương was crowned as Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 (Miss Universe Vietnam 2015)

Phạm Thị Hương was crowned as Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 (Miss Universe Vietnam 2015)

Phạm Thị Hương was crowned as Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 (Miss Universe Vietnam 2015)