Saga-Natsuki Saito

Natsuki Saito is representing Saga at Miss Universe Japan 2016

Saga-Natsuki Saito