Oklahoma-Taylor Gorton

Taylor Gorton will represent Oklahoma at Miss USA 2016 pageant

Oklahoma-Taylor Gorton