Oklahoma-Sarah Klein

Sarah Klein will represent Oklahoma at Miss America 2017

Oklahoma-Sarah Klein