Kagoshima-Tomoko Kadosono

Tomoko Kadosono is representing Kagoshima at Miss Universe Japan 2016

Kagoshima-Tomoko Kadosono