Vaishnavi Ganesh

Vaishnavi Ganesh

Miss Diva 2020 Contestant, Vaishnavi Ganesh during Miss Diva 2020 Portrait Shoot