Roshanara Ebrahim crowned Miss World Kenya 2016

Roshanara Ebrahim crowned Miss World Kenya 2016

Roshanara Ebrahim crowned Miss World Kenya 2016