Miss Kentucky USA 2016-Kyle Hornback ^ Miss Teen Kentucky USA 2016-Christiaan Prince

Kyle Hornback will represent Kentucky at Miss USA 2016 Pageant

Miss Kentucky USA 2016-Kyle Hornback ^ Miss Teen Kentucky USA 2016-Christiaan Prince