Japan-Priyanka Yoshikawa

Miss Japan-Priyanka Yoshikawa will represent Japan at Miss World 2016

Japan-Priyanka Yoshikawa