Akshata Yadav

Akshata Yadav is a contestant at Femina Miss India Delhi 2016

Akshata Yadav