Mr India 2016, Abhishek Shah awarded ‘Mr Manly’ at Man of The Year 2016

Mr India 2016, Abhishek Shah awarded 'Mr Manly' at Man of The Year 2016

Mr India 2016, Abhishek Shah awarded ‘Mr Manly’ at Man of The Year 2016