Ivory Coast, Richlove Amissah

Ivory Coast, Richlove Amissah